• Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening •

 

  

Engblomme er ved at blive sjælden i Danmark på grund af manglende høslet og afgræsning, men der findes stadig en del engblommer i Kasted Mose.

 

 

 

 

Sådan finder du vej til Kasted Mose - kørselsvejledning >>

 

 

 

 

 

Om Kasted Mose

 

Kasted Mose ligger nordvest for Aarhus, nord for Tilst 

- og lige ved siden af det lille landsbysamfund Kasted.

 

Det ca. 30 ha store moseområde ligger på bunden af Egåtunneldalen og består af Geding Mose, som ligger nordvest for Egåen og Kasted Mose, som ligger sydøst for Egåen. I mosen findes der mange dybe søer som følge af tørvegravning under 2. verdenkrig og helt frem til 1954.

Mosens planteliv

Det samlede moseområde rummer en meget artsrig vegetation, og der har i alt været registreret ca. 270 plantearter, hvoraf flere dog er forsvundet. I Kasted Mose findes der fortsat flere sjældne planter, som trænger til en hjælpende hånd. Floraen er truet af tilgroning som følge af manglende afgræsning og vandindvinding. Store områder er i dag domineret af rørsump og pilekrat.

 

Fugleliv

Kasted Mose er kendt for sine mange nattergale, der kan høres langt væk på stille aftener i forsommeren. Rørhøg holder til i de udstrakte rørskove, og herudover yngler bl.a. vandrikse, rørspurv, rørsanger, lille lappedykker, grønbenet rørhøne, grågås og knopsvane i mosen. Forår og efterår besøges mosen og de tilstødende våde enge af en lang række andre fuglearter som gul vipstjert, tinksmed, dobbeltbekkasin, brushane, pibeand, krikand, skeand, gravand o.m.a.

 

Dyreliv

Odderen er en jævnlig gæst i Kasted Mose, som via Egåen står i forbindelse med Egå Engsø og Aarhus Bugt. Odderen lever fortrinsvist af små fisk, og det er sandsynligt at den fanger føde i tørvegravene i Kasted-Geding Mose. Herudover yngler der ræv i Kasted Mose, og der er talrige rådyr i området.

 

Indhegningen

Det område, foreningen forpagter, ligger i den sydlige del af et stort moseområde. Det blev tidligere afgræsset af kvæg og geder, men græsningen ophørte ca. 8 år før dette projekt startede op, og arealet var under kraftig tilgroning med høje urter, tagrør, træer og buske.

 

 

Indhegningen i Kasted Mose er på 9,5 ha. Første etape mod øst blev taget i brug 4. juni 2008, næste etape kom med lidt senere, mens de midterste etaper først blev hegnet i oktober 2008. Sidste etape mod vest blev inddraget den 3. juli 2009. I 2012 blev folden udvidet med ca. 1 ha mod nord ind i mosen i den østlige del. I 2014 har vi fået en ny fold ovenfor fold 1.

 

Levested for de to sjældne plantearter engskær og pile-alant

Engskær findes kun to steder i Østjylland, hvoraf er Kasted Mose det ene. Den blev fundet helt tilbage i 1963, men har ikke siden været set i en meget lang årrække før den blev genfundet i 2008. Der står ca. 4-5 planter inde i den vestliste del af den nuværende indhegning. Den vil nu nyde godt af græsningsplejen, og måske kan bestanden vokse igen.

 

Engskær i Kasted Mose 2008 - inden græsningen begyndte. Fotograf: Peter Wind, Danmarks Miljøundersøgelser, som genfandt engskær efter 45 år!

 

Nedenfor: Samme sted 2009 efter etablering af græsningspleje.

 

Kalkrig jordbund giver stor artsmangfoldighed

Dunet havre, knoldet mjødurt, hulkravet kodriver, håret viol, alm. knopurt og butblomstret siv er seks plantearter, der indikerer et højt indhold af kalk i jordbunden. De findes alle seks inden for indhegningen.

 

Når jordbunden af kalkrig, er der et særligt stort potentiale for en meget artsrig vegetation. Kalken bevirker, at tilgængeligheden af næringsstoffer reduceres, og når der er færre næringsstoffer til rådighed for plantevæksten, er næringsstofelskende arter som stor nælde og højtvoksende græsser ikke i stand til at overtage dominansen og udkonkurrere de lavtvoksende og lyskrævende arter. Det giver derfor god mening af prioritere græsningspleje på sådanne lokaliteter.

 

 

 

Årets gang i Kasted Mose

 

Forår

Håret viol står i fuldt flor allerede i april i Kasted Mose, 2009

 

Hulkravet kodriver (og mirabel) blomstrer også i april i Kasted Mose, 2009

 

Forsommer

Engblommerne blomstrer i maj i Kasted Mose, 2008

 

Sommer

Butblomstret siv i blomst i Kasted Mose, 2009. Det er en såkaldt "ekstremrigkærs-indikator" der kun findes hvor der er meget kalk i jorden.

 

Sensommer

Engskær blomstrer i juli-august. Den er meget sjælden i Danmark og står på den danske rødliste. I Østjylland er Kasted Mose ét af to kendte voksesteder.

Foto: Peter Wind, DMU, 2008.

 

Pile-alant blomstrer ligeledes juli-august. Den har et af sine få østjyske voksesteder i Kasted Mose, hvor den danner store, tætte bestande inden for indhegningen. 2009.

 

 

Fugle mm.

Dansk Ornitologisk Forening har en database på nettet, som løbende bliver opdateret med nye observationer: DOF-basen. Søg på lokalitet: Kasted-Geding Mose

 

Observationer af fugle, dyr og planter i Kasted Mose på Fugle og Natur

 

Ældre artslister fra Kasted Mose af både fugle, dyr og planter.

 

 

 

 

Se også:

Planter i Kasted Mose. Højager, Søren: Gejrfuglen 1972, 8. årg. nr 2 s. 45.

 

Planternes tilpasning til kårene i Kasted Mose. Højager, Søren: Gejrfuglen 1972, 8. årg. nr 2 s. 56

 

Kasted/Geding Moser - et fredningsforslag. Højager, Søren: Gejrfuglen 1976